Release notes MusiCAD 2.06

Uit MusiCAD
Ga naar: navigatie, zoeken
RELEASE.TXT       19-Augustus-1998    (c) 1998 Musys Software

     @(#) Release notes MusiCAD 2.06

 Wijzigingen in MusiCAD die nog NIET in de handleiding
 zijn opgenomen.

 Ondanks alle aan programmatuur en dokumentatie bestede zorg kan
 Musys Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
 direkte of indirekte schade die gevolg is van het gebruik van
 MusiCAD en/of de bijbehorende dokumentatie en programmatuur.

 De beste garantie op functioneren van de software bestaat
 door voor de aanschaf van een sleutel alles uit te testen;
 MusiCAD werkt met of zonder sleutel op vrijwel dezelfde
 manier; het is dan ook een en hetzelfde programma!
 De uitzondering hierop is het bewaren van bestanden,
 en geregelde meldingen over gebruik als DEMO versie.

  Musys Software

  PostGiro: 6493486 te Eindhoven

  E-Mail: musys@wxs.nl
  WWW:  home.wxs.nl/~musys

 Voor gebruikers van MusiCAD versie 1 is in het bestand
 WHATSNEW.TXT een overzicht te vinden van verbeteringen
 in versie 2 t.o.v. versie 1.77

===========================================================
(2) Wijzigingen ten opzichte van versie 2.0
===========================================================
2.06
* Dynamiekdefinitie (hoe hard is pp of fff) wordt
 nu in de melodiebestanden opgeslagen ipv. in een
 .MCI bestand (detailmenu onder
 OPTIESVOORKEUREN|ARRANGEREN|DynamiekHoorbaar
* Voorslagen kunnen naar keuze abstraherend,
 voorslagduur ten koste van duur van volgende noot,
 alsook anticiperend hoorbaar germaakt worden.
 voorslagduur ten koste van duur van vorige noot.
 Ook de speelduur is instelbaar.
 Zie detailmenu <->> onder
 OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN|VersieringHoorbaar
 de instelling wordt opgeslagen in de melodie.
* Stichnoten (kleine nootjes) te maken met <ctrl-k>
 of [windroosmenu|X->x] op een gewone noot of blok.
 Stichnoten zijn al dan niet hoorbaar en dan
 eventueel hoorbaar. Zie (detailmenu <->>
 OPTIESVOORKEUREN|ARRANGEREN|StichnotenHoorbaar
* Gebruik kleur tijdens afdrukken is uitzetbaar:
 BESTAND|AFDRUKKEN|PINTERINSTELLING|GebruikKleur
* Als OPTIES|VolgenMelodie UIT staat en zal bij afspelen een
 MIDI bestand gemaakt worden en door het programma dat opgegeven
 staat onder [OPTIES|VOORKEUREN|MIDIINSTELLINGEN|MIDI-exe]
 afgepeeld worden. Meegeleverd is MCPLAY.EXE dat een MIDI
 bestand via de MediaControlInterface (MCI) van Windows
 afspeelt.
* Meervoudige voorslagen verbeterd/vereenvoudigd
* Maximum aantal partijen uitgebreid naar 32
* Afdrukken van grote(re) partituren mogelijk gemaakt
* [PARTIJ|BEWERKEN] uitgebreid met verwijderen van
 witruimte/harde regels/harde pagina's enz.
* Werkbalkopties uitgebreid:
   Controleer ( ):
 zet controle op begin/eindhaak aan/uit; Iedere overbinding
 bestaat uit ( en ) en moeten altijd paargewijs voorkomen.
 Bij overgebonden akkoorden verloopt de controle soms niet
 goed, en kun je daarom de controle uitzetten.
* Clusters bestaande uit 4 (of meer) noten van
 3/16; 1/16; 3/16; 1/16 worden nu correct genoteerd.
 (verkortings waardestreep van de 1/16 de goede kant op)
* Drie soorten auto-akkoord partijen mogelijk:
  Akkoorden1 - normaal, after-beat
  Akkoorden2 - op de tel
  Akkoorden3 - op alle tellen beat/afterbeat
* Auto-rusten partij (o.a. t.b.v. teksten/tabulatuur)
* Transponeren van akkoordsymbolen met basnoot in hoofdletters
 geeft geen problemen meer.
* Uitroeptekens in teksten geven geen problemen meer bij inlezen.
* "vallende noten"-probleem opgelost
* Lege partij maken (met onzichtbare rusten) werkt nu (weer)
 ongeacht de lengte van de partij. (2.02 t/m 2.05 gaf problemen)
* Onderscheid tussen GM / Base / Extended MIDI-bestanden te maken met
 [OPTIES|VOORKEUREN|MIDI-INSTELLINGEN] tbv weergave en MIDI export
 GM is het meest universeel, maar sommige kaarten/synthesizers
 "eisen" Base/Extended. Ook als er meer dan 16 partijen gebruikt worden
 moet Extended instelling gekozen worden om alle partijen te kunnen horen.
* MIDI-export van bestanden groter dan 64kB mogelijk
* 12 veel gebruikte muziekfragmenten op te slaan en op te vragen met
 <Ctrl-Shift-##> resp <Alt-Shift-##> met ## F1 t/m F12
 Zie ook het fragmentenmenu <Alt-Q> of onder gereedschap <Alt-F12>
 Fragmenten worden bewaard in de MusiCAD directory met extensie .MFR
* Maatherhaling (%) in partituur geeft geen problemen meer in WIJZIG
* MBKEDIT wordt niet meer meegeleverd (werd zelden gebruikt)

2.05
* Maatnummering verbeterd.
 Maatnummering aanpassing in bestanden gemaakt met 2.03 of eerder
 werd in 2.04 niet of verkeerd gehonoreerd (positie verschuiving
 i.p.v. maatnummeraanpassing)
* Standaard grootte wisselbestand verkleind.
* Stoklengte per stok instelbaar ( <alt-op> <alt-neer> )
* PARTIJ|VeranderenMaat verbeterd (andere factoren
 dan 2/1 en 1/2, bijv 3/4, gaven zeer groot aantal fouten)
* Probleem met tekst/tekens invoeren aan einde van werkbalk
 verholpen (met name in 2.04)
* Probleem verholpen met fout 6013

2.04
* Bij installatie krijg je eerst een vraag naar de gewenste taal.
* Afdrukken kan nu naar keuze in Landschap/Portet formaat.
 [BESTAND|AFDRUKKEN|PAGINAINSTELLING|Orientatie]
* Papierformaat en marges worden in de melodie bestanden opgeslagen.
* 17-rings en 23-rings multo-papierformaat toegevoegd
* Begin/Eind blok (<shift-Home> en <shift-End>) zichtbaar
 als (nog) geen volledig blok gemarkeerd is.
* Dynamiek audio weergave aan/uit-zetbaar.
 [OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN|DynamiekHoorbaar]
* Duur van noten tijdens invoeren instelbaar op
 de werkbalk in het gereedschapmenu.
* Onder [OPTIES|VOORKEUREN|BESTANDINSTELLINGEN|taal]
 kun je voor de weergave van menu's en foutmeldingen
 kiezen uit Nederlands Engels en Duits.
 De Helpteksten zijn (nog) niet beschikbaar in andere
 talen dan Nederlands....
* Voorslagnotatie aangepast.
* Kromming van legatobogen bij te stellen aan
 beide aangrijpingspunten met <ctrl-plus> resp. <ctrl-min>
* Bij maken van MIDI-bestanden kan MusiCAD ook de eventuele
 teksten en akkoorden in de MIDI-bestanden opslaan:
 [OPTIES|VOORKEUREN|MIDI-INSTELLING|MIDI-TEKST]
 Ook maat/toonsoort en tempo wisselingen worden nu in
 de MIDI bestanden bewaard.
* DETAILOPMAAK uitgebreid met lengte van hulplijnen.
* [OPTIES|STANDAARDINSTELLINGEN] terugzetten heeft een extra
 knop ALLES gekregen. Hiermee worden alle instellingen
 teruggezet in de beginsituatie. "JA" zet de meeste
 instellingen terug maar laat printer, kleuren en geluid
 ongemoeid.
* Kopie printbestand geen onterechte melding meer over
 "printer-offline"
* DC/DS constructie met inwendige herhalingen wordt
 beter gespeeld en gevolgd.
* Fout 6001 bij midi-export verholpen.
* GhostScript fout na afdrukken van een groot aantal muziekjes
 verholpen (steeds andere cryptische foutmeldingen)
* Fout in boogweergave op papier verbeterd.

2.03
* Bij gebruik van <+> wordt enharmonische verwisseling toegepast als
 de resulterende noot met een (dubbel)mol genoteerd zou worden.
 Evenzo bij gebruik van <-> als de resulterende noot met een
 (dubbel)kruis genoteerd zou worden.
* Overbinding van akkoordnoten nu ook hoorbaar.
* Bij invoeren van noten wordt beter rekening gehouden met
 de voorgeschiedenis in de maat (verhogingen/verlagingen/
 enharmonische verwisseling)
* Papiergrootte wordt nu in principe ingesteld met een menu,
 waarna breedte/lengte aangepast worden.
 Standaardgrootte is A4.
* Rechtermarge werkt nu zoals bedoeld.
* Vette lijnen en haaklijnen mogelijk in crescendo-menu.
 (kronkellijn-keuze levert voorlopig vette lijn).
* Kromming van legatobogen bij te stellen aan
 rechter aangrijpingspunt met <ctrl-plus> resp. <ctrl-min>
* Een melodie met een onzichtbare 1e partij kon zorgen voor
 foutcode 3083/"Geen partijen zichtbaar in partituur"
 en een oneindige lus... De melding komt nu nog maar 1 keer
 waarna de partij alsnog zichtbaar gemaakt kan worden.
* Nootplaatsing verbeterd. Partijen kunnen in versie 2.03
 een andere regelindeling krijgen dan in eerdere versies.
* Speelwijze dynamische accenten aangepast.
* Grootte vingerzetting, ornamentatie enz. aan te passen,
 onder [OPTIES|OPMAAK|DETAILOPMAAK]
* Extra wit aan begin van regel en voor en na maatstrepen
 aan te passen onder [OPTIES|OPMAAK|DETAILOPMAAK]
* Horizontale verschuiving beschikbaar voor kopteksten.
 [OPTIES|KOPTEKSTEN|...|Horizontaal].
 [..|Positie] heet nu [..|Vertikaal]
* Horizontale verschuiving beschikbaar voor maatstrepen
 (Alt-pijltjes)
* Horizontale verschuiving beschikbaar voor noten.
 (Alt-links/Alt-rechts) Niet bedoeld voor opmaakdoeleinden.
* Menu Stoklengte verplaatst naar [OPTIES|OPMAAK|DETAILOPMAAK]
* Iedere noot kent nu 2 mogelijke enharmonische verwisselingen:
  C == B# == Dbb,
  C# == Db == B##
  D == C## == Ebb
  Eb == D# == Fbb
  E == Fb == D##
  F == E# == Gbb
  F# == Gb == E##
  G == F## == Abb
  G# == Ab (enige uitzondering die maar 1 verwisseling heeft)
  A == G## == Bbb
  Bb == Ab == Cbb
  B == Cb == A##
 Alternatieve enharnonische verwisseling is expliciet op te geven met
 <Alt-Shift-x>, of op de knoppenbalk met het voortekenmenu.
* Dubbelmol/Dubbelkruisherstelling toegevoegd.
* Dubbelmol schrijfwijze aangepast.
* Flageoletten en slagwerktekens op hele noten krijgen geen
 (onterechte) stok meer.
* Gereedschapknop detailmenu Text|Symbolen en Text|Maattekst aangepast.
* Probleem met "MusiCAD Printerdemo"-tekst bij geregistreerde
 versie verholpen.
* Als 1-tjes en 2-tjes op de verkeerde plek in de partij staan
 (halverwege de maat) dan worden deze nu op de foutieve plaats
 genoteerd in plaats van bij de eerstvolgende/vorige maatstreep.
* "Hang" bij afspelen van "verkeerde" DaCapo-constructie
 (met Fine na laatste noot) verholpen.
* [PARTIJ|BEWERKEN] uitgebreid met
 - enharmonisatie->0
   om een partij de ontdoen van (overbodige?) enharmonisaties.
 - verschuiving->0
   om een partij te ontdoen van nootverschuivingen.
 - handclustering->0
   om een partij te ontdoen van handmatige clustering.

2.02
* Als Autoduur-knop AAN staat zorgt klikken op een
 nootduurknop voor het veranderen van de duur van de
 cursornoot. Ook de cijfertoetsen wijzigen de duur
 van de cursornoot als AUTODUUR aan staat.
* Duolen, Kwartolen, Kwintolen en Sextolen mogelijk.
 Zie Vragen&Antwoorden voor meer details.
* Dubbelkruisen en dubbelmollen mogelijk.
 Zie Vragen&Antwoorden voor meer details.
* Voortekenknop op Knoppenbalk toegevoegd om het plaatsen van
 voortekens (ook dubbelverhogingen/dubbelverlagingen waar relevant)
 te vereenvoudigen.
* Akkoordknop aan knoppenbalk toegevoegd om het plaatsen van
 extra noten aan een stok te vergemakkelijken (<Enter> vs. <Insert>)
* Groeperen in partituur (ook pianopartijen) met akkolade mogelijk.
 Hiervoor is het partijkenmerk AKKOLADE toegevoegd.
 Zie Vragen&Antwoorden voor meer details.
* Niet uitgevulde regels kun je blanko laten met
 OPTIES|OPMAAK|BLANKOBALK=AAN
* Fout bij transponeren van laddervreemde akkoorden verholpen.
 Trapaanduidingen (I, IIm, V7 enz) blijven behouden bij transponeren.
* Blokselektie verbeterd.
* Bij invoeren aan einde van melodie wordt nu goed
 rekening gehouden met toevallige voortekens.
* Partijtransponeer mogelijkheid weer in ere hersteld.
* [PARTIJ|VERANDER MAAT] verandert nu zowel nootduren,
 maatsoort als tempo.

2.01
* Op computers waar minder dan 4Mb extended memory
 wordt gevonden gebruikt MusiCAD een wisselbestand {MCSWAP}.swp
 om meer werkgeheugen te kunnen benutten.
 De opdrachtregel MUSICAD /W voorkomt gebruik van wisselbestanden.
* Afdrukken met GhostScript verloopt nu middels het afdrukbestand
 op schijf zoals opgegeven bij [..PRINTERINSTELLING|BESTEMMING]
 Hiermee wordt voorkomen dat bij een printerstoring tijdens
 afdrukken MusiCAD blijft hangen. Vlak voor afdrukken wordt een
 automatische reservekopie gemaakt tenzij
 [OPTIES|VOORKEUREN|BESTANDEN|INTERVAL] = 0.
* Afdrukprobleem met fonts verholpen. Bij het door elkaar gebruiken
 van de fonts ROMEIN, CURSIEF, ROMEINDUN en VET werden in versie
 2.0 soms letters in een verkeerd font afgedrukt.
* Menu printerinstellingen is gesplitst in PAGINAINSTELLING
 (pagina afmeting, marges en resoluties) en PRINTERINSTELLING
 (printertype en printerspecifieke instellingen).
* MENU [OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN] is gesplitst in
 ARRANGEREN en SLAGWERK.
* [PARTIJ|TRANSPONEREN] transponeert weer de hele melodie.
 Voor omzetten van eem enkele partij gebruik je een van
 de bewerkingen onder [PARTIJ|BEWERKEN].
* Onder [PARTIJ|BEWERKEN] kun je een een aantal veel gebruikte
 "voorgekookte" partijbewerkingen vinden bijv.
  C->Bb   voor omzetten naar Bes-partijen (klarinet)
  C->Eb   voor omzetten naar Es-partijen (alt-saxofoon)
  C->A    voor omzetten naar A-klarinet-partijen
  Bb->C   voor omzetten van Bes-partijen naar klinkend.
  Viool->Bas voor omzetten naar Bassleutel inclusief oktaaf omlaag.
   enz.
 De macro $X geeft een aanduiding voor het soort partij dat
 is gemaakt, bijvoorbeeld linksboven te zetten om duidelijk aan
 te geven dat het een getransponeerde partij betreft (Bb/Eb/A/C/Bas enz.)
 Eventuele expliciete stokrichtingen in de partijen worden verwijderd.
 De transpositiehoogte wordt eveneens aangepast: bij C->Bb hoort
 een partijtranspositie -2 om er voor te zorgen dat een door een klarinet
 gespeelde d (greep) als c klinkt.
 Transponeren vamn losse partijen is hiermee komen te vervallen.
* Met [OPTIES|VOORKEUREN|BESTANDINSTELLINGEN|GeluidBijFout]
 kun je de waarschuwings-"whiep" indien gewenst uitzetten.
* Probleem met niet volledig gebruiken/opslaan van voorkeuren
 verholpen. [OPTIES|VOORKEUREN|PROFIEL]
* Paginauitvulling op te geven:
 [OPTIES|OPMAAK|PAGINAUITVULLING] als minstens het opgegeven
 percentage van een pagina gevuld is, wordt het resterende
 (vertikale) wit over de regels verdeeld.
* Aantal regels per pagina, en maten per regel
 in te stellen (0 voor automatische indeling).
 [OPTIES|OPMAAK|MATEN/REGEL] resp [OPTIES|OPMAAK|REGELS/PAGINA],
* Akkoordnotatie als Am7b5 wordt nu correct getransponeerd
 evenals akkoordnotatie met Ý en ?.
* Gitaar-akkoordpartijen verbeterd. (Telstrepen in partij
 nu selekteerbaar)
* Akkoord triolen kunnen nu uit meer dan dan 8 noten bestaan.
* Klavierbestand KNOPAKK.MCK (knopakkordeon) toegevoegd.
* Extra synthesizerbank ALTERNAT.MBK toegevoegd.
* Klavier-invoermodus verbeterd.
* Bij maken van een nieuwe partij is er de mogelijkheid om
 meteen voor piano(-partituur) te kiezen; er wordt een
 linker- en rechterhandpartij met resp. viool- en
 bas-sleutel aangemaakt.

===========================================================
(3) Aanvulling op de handleiding
===========================================================
* Aantal lijnen op balk op te geven bij
 [PARTIJ|PARTIJGEGEVENS|AantalLijnen] ten behoeve van
 Harmonica/Gitaar/Drum-partijen
* Gitaar-partij maakt een losse partij zonder balken met daarin
 alleen (gitaar) akkoorden (akkoordenschema)
* In een partij kun je maatstrepen achterwege laten met
 [PARTIJ|PARTIJGEGEVENS|KENMERKEN|WeglatenMaatstrepen]
* Met [OPTIES|VOORKEUREN|ARRANGEREN|FermateVertraging]
 kun je opgeven hoe een fermate gespeeld moet worden:
  0% is gelijke duur als genoteerd
  100% is dubbele duur als genoteerd enz.
* Drumpartijen:
 Met een juiste keuze voor de MIDI-noten in de MCI-bestanden
 zijn drumpartijen volgens de hieronder gegeven "standaard"
 ook als zodanig te horen.
 Afhankelijk van het "soort" drum-noot wordt een aantal
 oktaven toegevoegd: 0 voor normale noot  o
           2 voor kruis      x
           3 voor kruis+streep  x-
           4 voor kruis+cirkel  xO
  G5 = ride-bekken / hihat-hand / hihat-sluiten / crash
    x       hihat-x   xO      / x-
    G7             G9       G8
  D4 = hi-hat-voet
    x
    D6
  C5 = snarentrom / rimclick / rimshot
    o     / x      x-
    C5      C7      C8
  F4 = bass1
    o
  E4 = bass2
    o
  A4 = tom laag
    o
  D5 = tom middel
    o
  E5 = tom hoog
    o

===========================================================
(4) Bekende maar nog niet verholpen onhandigheden:
===========================================================

* De werkbalk wordt soms (vaak?) niet helemaal juist herschreven.
 gebruik dan <n> om het scherm te verversen, of zet in het
 gereedschapmenu [WERKBALKINSTELLING|SNELTEKENEN] uit.

* Toevallige (niet de voor aan de balk staande) kruisen en
 mollen gelden voor ALLE oktaven in plaats van alleen in
 het oktaaf waarin ze gebruikt worden. Extra (waarschuwings)
 verhogingen/verlagingen/herstellingen kun je met <W> zetten.
 (of met de knoppenbalk: overbinding-menu|#b )

* In tegenstelling tot wat gebruikelijk is moeten
 overgebonden noten met toevallige verhoging/verlaging:
 1) opnieuw expliciet verhoogd/verlaagd worden,
   (<+> of <-> en waar nodig evt <x>)
 2) vervolgens moet de verhoging/verlaging onzichtbaar
   gemaakt worden ( <W> )
 3) de nu onzichtbare verhoging/verlaging geldt voor de
   hele maat en moet indien nodig weer expliciet
   aangegeven worden: <W>

* Als er meer noten aan een stok hangen met nootbolletjes
 aan weerszijden, en bij beide noten een voorteken, dan
 kunnen de voortekens over elkaar en over de nootbolletjes
 vallen. Een workaround kan zijn de voortekens te onderdrukken
 met <W>, en vervolgens handmatig te zetten met <Q><j>, <Q><k>
 of <Q><l> voor resp kruis, mol en herstellingsteken
 (zie ook hoofdstuk 5.14 in de handleiding)

* Tekst bij/vlak voor een harde maatstreep gaat soms fout;
 zet tekst bij eerste noot van de maat en verschuif deze
 indien nodig daarna met <Alt-links><Alt-rechts>.

* Op de werkbalk kun je soms niet met de pijltjestoetsen
 naar links als een veelmatige rust vooraan staat.

* Invoegen van een veelmatige rust in partituurstand
 geeft soms vreemde resultaten.

* De muis werkt niet in bij andere VGA resoluties dan
 standaard VGA (640x480)...

* Bladspiegel van eerder gemaakte muziek kan met gebruik van
 verschillende versies van MusiCAD verschillen.

===========================================================
(5) Compatibiliteit
===========================================================

* MusiCAD zal zoveel mogelijk "opwaarts-compatibel" blijven
 met oude versies. Dwz eenmaal gemaakte .MC bestanden
 blijven leesbaar voor nieuwere versies (evt. met kleine
 aanpassingen waar het weinig gebruikte mogelijkheden
 betreft)

* In nieuwe MusiCAD versies is het waarschijnlijk dat de
 paginalayout niet exact hetzelfde blijft.

* Bestanden gemaakt met MusiCAD 2.0 zijn in te lezen in
 eerdere versies. Als gebruik gemaakt wordt van extra's
 die in eerdere versies nog niet mogelijk waren kunnen
 soms problemen ontstaan.

* Kop- en voetteksten worden vanaf versie 2.0 bewaard als:
   !%TXT01....
 MusiCAD 1.54 tot 1.58 geeft met deze bestanden een aantal
 foutmeldingen die je verder kunt negeren.
 (kop en voetteksten zijn dan wel verdwenen...)
 Eerst inlezen met MusiCAD 1.59 of hoger en weer
 bewaren kan dit probleem verhelpen.

* Verschoven teksten (bijv. 5 nooteenheden naar rechts en 2
 naar boven) worden genoteerd als: 0+5+2 +"Tekstje";
 MusiCAD 1.75+ leest deze notatie zonder problemen, maar
 doet er verder niets mee. Eerdere MusiCAD-versies
 geven een (groot) aantal foutmeldingen. Na bewaren
 zijn alle tekstverschuivingen verdwenen....

* Verschoven rusten (bijv 4 nooteenheden naar beneden)
 als R-0-4 1/8; De verschuivingen worden door versie 1.x
 genegeerd (al dan niet vergezeld door foutmeldingen)

* Horizontaal verschoven noten kunnen in MusiCAD 1.x
 voor problemen zorgen. Als muziek ingelezen moet worden in
 versie 1 kun je alle horizontale verschuivingen verwijderen
 met [PARTIJ|BEWERKEN|VERSCHUIVING->0]

* zie SYNTAX.TXT voor een gedetailleerdere beschrijving van
 de syntax voor versie 2.x

===========================================================
(6) Afdrukken
===========================================================

* GhostScript; (GSDOS.EXE)
 Met het meegeleverde GhostScript zijn afdrukken van
 hoge kwaliteit mogelijk. Selekteer eerst de op de PC
 aangesloten printer, en kontroleer of BESTAND|PRINTERINSTELLING|
 GebruikGhostscript=AAN staat.
 De instellingen voor afdrukresolutie zijn compatibel
 met de instelling bij gebruik zonder GhostScript, maar
 hebben geen invloed meer op de eigenlijke resolutie,
 deze is steeds maximaal voor de gebruikte printer.

 GhostScript is een emulatie van de printertaal PostScript
 zoals gebruikt in vooral duurdere printers.
 Het copyright van GhostScript berust bij
  Aladdin Enterprises
  P.O. box 60264
  Palo Alto, CA 94306
  U.S.A.
  voice phone 415-322-0103
  fax 415-322-1734
  ...{uunet,decwrl}!aladdin!ghost
  ghost@aladdin.com

 In tegenstelling tot MusiCAD valt GhostScript onder de
 zogenaamde "GPL": GNU Public License, wat inhoudt dat
 iedereen deze versie van GhostScript onder bepaalde
 voorwaarden mag gebruiken en herdistribueren.
 De broncode van GhostScript zoals in MusiCAD gebruikt
 is voor programmeurs conform de GPL bij Musys Software
 voor Hfl 10,= te verkrijgen.
 (materiaal/verzend/administratiekosten. Zonder C-compiler
 en programmeerervaring heb je hier overigens niets aan)
 Om zonder MusiCAD postscript bestanden af te drukken
 tik je in de MusiCAD directory het volgende:

  gs\gsdos -I..\gs -sDEVICE=<prnaam> -sPAPERSIZE=a4 <naam>.ps gs\quit.ps

 Voor <prnaam> vul je de printernaam in (deskjet, cdj550) enz
 Bij <naam> vul je het postscript afdrukbestand in.
 Voor meer informatie zie de \MUSICAD2\GS directory.

 (o.a. het bestand Copying.)
 Meer informatie over ghostscript kun je vinden op Internet:

   http://www.cs.wisc.edu/~ghost

* Afdrukken van een printbestand op een computer waarop geen
 MusiCAD licentie aanwezig is kan met het DOS-commando:
  COPY <melodienaam>.DMP PRN /b
 De optie /b is nodig omdat het een binair bestand betreft.
 Het printbestand kun je maken door onder
 BESTAND|AFDRUKKEN|PRINTERINSTELLING|PRINTERPOORT
 0 (=geen printer) te kiezen, en daarna BESTAND|AFDRUKKEN|OK.
 Bij PRINTERINSTELLING|BESTEMMING kun je ook de plaats waar
 bestanden moeten komen opgeven, alsmede de extensie (.DMP).
 Bij afwezigheid van een pad, wordt de MusiCAD directory
 genomen.

* Afdrukken zonder GhostScript:
 == Selektie van printer en printresolutie:
  - 9-naald Matrix printers:
   Selekteer 9-Naald Matrix of IBM-Graphics.
   Als de printer met schakelaartjes (DIP-switches) in
   verschillende standen te zetten is kies dan EPSON of
   IBM-GRAPHICS.
  - 24 naald Matrix printers:
   gebruik Matrix-24-Naald, EPSON-PS/2 of STARLC240,
   (afhankelijk van de gebruikte printer verschilt de
   afdrukkwaliteit met de printerselektie).
  - InktJet/Laserprinters:
   Veel Inktjet/Laser-printers kennen de PCL-III
   printer-taal. Ook hier moet in geval van verschillende
   printer-emulaties een LASERJET of DESKJET emulatie met
   commando's of dip-switches worden ingesteld.
   De CANON LBP-4 heeft een eigen instelling.
  - BubbleJet (Epson Stylus/Canon BJ) De meeste BubbleJet
   printers gedragen zich als 48-naald matrixprinters,
   en kunnen met EPSON-ESC/P2 aangestuurd worden.
  - PostScript:
   Alleen te gebruiken op een echte PostScript printer.
   Het laden van fonts moet (vooralsnog) buiten MusiCAD
   gebeuren (oef...)
 Na selekteren van een printer wordt ook de printresolutie
 aangepast. De resoluties die met een * zijn gemarkeerd
 kosten (veel) meer tijd omdat de printer deze resolutie
 niet echt ondersteunt en e.e.a. dus softwarematig moet
 worden opgelost. De afdrukkwaliteit is vaak wel wat beter.

===========================================================
(7)  Instrumentbank editor
===========================================================
* InstrumentBank-Editor MBKEDIT.EXE voor FM-synthesizer.
 Hiermee zijn de instrumenten zoals die in een
 AdLib/SoundBlaster/OPL2 synthesizer hoorbaar
 worden gemaakt naar eigen smaak te bewerken.
 De instrumentbanken worden alleen gebruikt bij keuze
 [MIDI|GELUID=AdLib].
 MusiCAD leest daartoe het bestand FM.MBK in bij de eerste
 keer dat via FM geluid wordt gemaakt.
 In MBKEDIT kun je met <F1> extra informatie krijgen.
 Alle GM-instrumenten worden nu ook door de FM-synthesizer
 hoorbaar gemaakt (helaas niet altijd even goed gelijkend.)

===========================================================
(8)  Opdrachtregel
===========================================================
 MUSICAD [/M=<videomode>] [/C=<cfg>] [/ANOPRS] [/W[=#]] [bestand]
 - /A meteen afdrukken
 - /C Gebruik configuratiebestand <CFG>
    standaard voor CFG is {SETUP}.MCF
 - /N geen laatste bestand gebruiken
 - /0 herstel originele configuratie
 - /P gebruik profiel
 - /R herschrijf bestand (conversie van 1.x->2.x)
 - /S speel meteen af
 - /W geen wisselbestand
  /W=1024 wisselbestand van 1024kB

===========================================================
(9)  Plannen voor volgende versies.....
===========================================================

 - Windows....